MASTER Transient Discovery Report for 2021-11-13

Kechin, Y.; Lipunov, V.; Kornilov, V.; Gorbovskoy, E.; Zhirkov, K.; Tyurina, N.; Balanutsa, P.; Kuznetsov, A.; Vlasenko, D.; Antipov, G. et al.
Bibliographical reference

Transient Name Server Discovery Report

Advertised on:
11
2021